Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/90
Title: Коммунал гигиена
Authors: Отабоев Ш.Т., Искандаров Т.И.
Keywords: коммунал гигиена кимёвий тасир
Issue Date: 7-Apr-1994
Publisher: Тошкент тиббиёт академияси
Series/Report no.: УДК;613.5
Abstract: Коммунал гигиена ахоли турар жойлари гигиенаси булиб, бу китоб гигиена хакидаги илмий дастур хисобланади. Унда ахолининг сихат-саломатлигига, унинг турмушига ташки омилнинг таъсири урганилиб, унга хар томонлама бахо берилади. Шуниндек, дарсликда Республикада ташки таъсир этувчи омилларни кандай булмасин камайтириш, олдини олиш, бундан ахолини огохлантириш ва кундалик санитария назоратини тула-тукис олиб бориш каби масалаларни хал этиш йул-йуриклари укувчиларга ишонарли килиб тушунтирилади. Шуниндек,турар жой лойихаси ва уларни режалаштириш, ахолини тоза ичимлик сув билан таъминлаш, сув хавзалари, тупрокнинг мухофазаси, ахоли турар жойларида кимёвий,биологик ва физик таъсирлариииг гигиеник ахамияти тугрисида маълумотлар берилади кишлок хужалигида зарарли химикатларнинг кенг куламда ишлатилиши натижасида ташки мухит объектлари (сув, тупрор, хаво) да руй берадиган узгаришлар ва уларнинг олдини олиш масалалари тугрисида хам маълумотлар келтирилган.
URI: http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/90
ISSN: 5-638-00790-3
Appears in Collections:Books and Book Chapters

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Коммунал_гигиена_Отабоев_Ш_Т_1994.pdfКоммунал гигиена16.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.