DSpace Repository

Browsing by Issue Date

Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Долецкий С.Я. (Тошкент тиббиёт академияси, 1983-04-02)
  Ушбу китобда операциядан олдин ва операциядан кейин бериладиган саволларга умумий жавоб бор. Кассаликни келиб чикиши асоратлари операция техникаси хакида батафсил ёритилган.
 • Камолов, Нуриддин (Toshkent, 1991-01-04)
  Мазкур Укув кулланмасида янги укув дастурида кузда тутилган асосий нозологик бирликлар баён килинган. Мавзулар ягона методик принцип буйича ёритилган.
 • И.3. Зокиров, М.С. Бадриддинова (Самарқанд тиббиёт олийгохи, 1991-06-11)
  Методик кулланма Самарқанд тиббиёт олийгохи даволаш акушерлик ва гинекология кафедраси ходимлари томонидан ўқув программаси ва режалари хамда амалий педагогик тажрибаларга асосланиб тузилган. Кулланма жумхурият тиббиёт ...
 • Долимов, A (Тошкент, 1992-07-16)
  Топографик анатомия одам танасидаги аъзо ва системаларнинг жойланиши ва уларнинг узаро муносабатини ургатадиган фандир. Оператив хирургия фани операция килиш учун аъзо ва системаларга бориш йуллари хамда операцияни кандай ...
 • У. F Шомирзаева, К Б-Болтаев (Тошкент, 1993-08-31)
  Бу қўлланма икки қисмдан иборат бўлиб, тиббиёт олий билимгохларининг талабаларига мулжалланпш. Китобда анестезиология ва реаниматология хақида талабалар учун етарли даражада маълумот берилган. Бу қўлланмани тузишда ...
 • Аъзамов, A (Тошкент, 1993-10-15)
  Топографик анатомия буйича ёзилган ушбу амалий кўлланма, тиббиёт олий билимгохларида таълим олаётган даволаш куллиётининг 3-4 курс талабалари учун мулжалланган. Қулланма шу фанни ўкитищ дастури талабларига тўла риоя килинган ...
 • Отабоев Ш.Т., Искандаров Т.И. (Тошкент тиббиёт академияси, 1994-04-07)
  Коммунал гигиена ахоли турар жойлари гигиенаси булиб, бу китоб гигиена хакидаги илмий дастур хисобланади. Унда ахолининг сихат-саломатлигига, унинг турмушига ташки омилнинг таъсири урганилиб, унга хар томонлама бахо ...
 • Н.Х, З.Б. Ботирова Шомирзаев Н.С.Саъдуллаев (Тошкент тиббиёт академияси, 1994-06-12)
  Ушбу укув кулланмаси оператив жаррохлик буйича кундалик дастурга асосан замонавий талаблар ва тиббиёт фани ютукларини хисобга олган холда тузилган. Кулланма кириш кисми ва 12 бобдан иборат булиб, унда оператив жаррохлик ...
 • У.О.Орипов, Ш.Н. Каримов (Тошкент тиббиёт академияси, 1994-07-15)
  Ушбу дарсликда ўпка силига жаррохлик йули билан даво килишда, тугма ва орттирилган юрак иллатлари хирургиясида, юрак, жигар, буйрак, меъда ости безини трансплантация қилиш хақида кенг ёритилган Хозирги замон жаррохлиги ...
 • Михайлов, Г (Тошкент, 1994-11-02)
  Тавсия этилаётган ушбу ўқув қўлланмасида ҳарбий-дала терапияси фанининг асосий масалалари кўриб чикилади. Қитобда Черно-биль атом электростанциясидаги фалокат оқибатида жабр кўрган кишилар саломатлигини ўрганиш асосида ...
 • Махмудов, С (Тошкент, 1995-05-12)
  Дарслик тиббиёт институтларининг юкори курсларида таълим олаётган талабаларга мўлжалланган ва ўқув дастурига мувофиқ тузилган. Унда асосан болалар орасида энг кўп учрайдиган юқумли касалликларнинг нозоологик турлари ...
 • О. С. Махмудов (Тошкент тиббиёт академияси, 1995-08-11)
  Унда асосан болалар орасида энг кўп учрайдиган юқумли касалликларнинг нозоологик турлари берилган, шунингдек болаларнинг ёшига қараб касалликлариинг кечиш хусусиятлари, уларга ташхис кўйиш усуллари, кўпгина хасталикларни ...
 • Солихужаев С.С. (Тошкент тиббиёт академияси, 1996-03-06)
  Дарсликда эамонавий тиббиёт фани ютукларини хисобга олган холда, айникса Марказнй Оснё иклими шароитида ташки мухит омиллари, уларнннг одам ор- ганизмнга, хусусам ёш бола организмига салбий таъсирини иложи борича ...
 • Жалолов, Ж (Тошкент, 1996-06-28)
  Ўзбекистан Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги тасдиқлаган ўқув дастурига мувофиқ тузилган дарсликда суд тиббиётининг тўрт асосий сохасига: мурдаларни текшириш, тирик шахсларни кўрикдан ўтказиш, далилий ашёларни текшириш ...
 • Р.М. Хаитов Ш.Н.Назаров (Тошкент тиббиёт академияси, 1996-09-15)
  Тиббиёт институтларининг талабалари , иммунология сохасида иш олиб борадиган ходимлар учун мўлжалланган ушбу дарслик иммунология ва унинг айрим масалаларига таллуқли маълумотларни ўзида мужассамлаган.
 • Арифов, С (Тошкент, 1997)
  Дарслик тиббиёт институтларининг юкори курс талабаларига мўлжалланган. Шу билан бирга ундан амалиётда ишлаётган дерматовенеролог акушер-гинеколог, урологлар ва клиник диагностика лабараторияси мутахассислари хам ...
 • X. X. Худойбердиев (Тошкент тиббиёт академияси, 1998-11-16)
  Кулланмада асаб жаррохлиги курси буйича укув дастурига киритилган барча мавзулар кискача ёритилган булиб, унда марказий ва периферик нерв тизимлари кассалликларига ташхис куйиш ва даволаш жараёнлари уз ифодаемни топган. Ушбу ...
 • Сил 
  Турсунов, И (Toshkent, 1998-12-29)
  Дарслик тиббиёт институтлари талабаларига мўлжалланган булиб, унда замона- вий фтизиатрия ютуқларига таянган холда сил касаллигннинг тарқалиш йўллари, унга даво қилиш усуллари хақида ишончли маълумотлар келтирилган.
 • Нишонбоев, Кураш (Toshkent, 2000-05-05)
  Дарсликда тиббиётнинг мухим сохаси хисобланган генетяканинг хозирги замон илм-фан ютукларнга таянган дастури тиббиет ннсткгутларида таълик олаётган талабаларга хавола килинади. Унда шунингдек генетиканинг одам соглигига ...
 • A. С. Сулаймонов (Тошкент тиббиёт академияси, 2000-09-22)
  Дарслик болалар хирургиясининг энг муҳим бўлимлари ҳисобланган абдоминал, торакал, урологик, проктологик, юрак-қон томир туғма ва орттирилган хирургик касалликлари, йирингли ва чақалоқлар хирургияси болалар травматологияси ...