DSpace Repository

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • DJABBAROVA, Yu.Q. (Toshkent tibbiyot akademiyasi, 2013-03-07)
  DarsliK tibbiyot oliy o'quv yurtlarida akusherlik fanini o’rganayotgan talabalar uchun mo’ljallangan. Mazkur darslixda ayollar jinsiy a’zolari anatomiyasi, homilaning rivojlanishi, ayollarda homiladorlik ...
 • Xo‘jayeva, Qunduz (Toshkent tibbiyot akademiyasi, 2006-05-25)
  Qo'IIanmada LOR a’zolariga, shuningdek, boshqa a ’zolar va sistemalarga oid asosiy simptomlar aks ettirilgan. Qishloq va shahar vrachlar shoxobchalari (QVSH SHVSH) umumiy amaliyot vrachining kundalik faoliyatida bilishi ...
 • G. J. Jarilkasinova (Toshkent, 2008-07-15)
  Ushbu kitob yaratilishidan asosiy maqsad talabalarga organizmdagi a ’zo va to‘qimalar faoliyatidagi fiziologik jarayonlarni to‘g‘ri talqin qilish uchun zarur boigan tashxis usullarida foydalaniladigan tibbiy asbob-uskuna ...
 • Botanika 
  Mustafayev, C (Toshkent, 2011-05-10)
  Mazkur o‘quv qo‘llanma Oliy maktab talabalarini ish jarayonida«o‘z-o‘zini o‘rganishi»ni, berilgan topshiriqlarni shaxsan o‘zi mustaqilravishda bajarishga, uquv olishga o‘rgatadi. 0 ‘simliklaming organlarini laboratoriya ...
 • B.M. Saidov (Toshkent, 2008-09-19)
  Darslikda unumli ovqatlanish va diyetologiyaning zamonaviy omillari, tamoyillari va ulami tashkil qilishda qo'llaniladigan yangi texnologiyalar ifodalangan bo'lib, alohida e’tibor O'zbekiston Respublikasi iqlimi, ob-havo ...
 • Salomova F.I. (Toshkent tibbiyot akademiyasi, 2018-03-23)
  O’quv adabiyotida atrof muhit omillarining inson organizmiga ta’sir xususiyatlarini o’rganish, olingan natijalar asosida aholi uchun eng muvofiq yashash, mehnat qilish, dam olish va davolanish masalalari bo’yicha muhim ...
 • Sharopov, 0‘tkir (Toshkent, 2006-11-24)
  Darslikning uchinchi nashrida mualliflar ba’zi ichki kasalliklarning zamonaviy tasnifi, kelib chiqishi, rivojlanish mexanizmlarini hozirgi zamon davolash usullari asosida yoritdilar. Kitobga bir nechta yangi mavzular kiritildi.
 • Safarov, Toshpo'iat (Toshkent, 2006-09-04)
  Ushbu o ‘quv qoilanma tibbiyot oliy o‘quv yurtlari uchun 2002-yilda 0‘zbekiston Respublikasi Sogiiqni saqlash vazirligi hamda 0 ‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta iim vazirligi tomonidan tasdiqlangan dastur ...
 • Abduraimova, M (Toshkent, 2005-08-02)
  Dastur chet tillarini oliy o‘quv yurtlarida o^gafiishni davom ettiruvchi talabalarga mo4jal!angan. Asosiy maqsad maktabda o‘tilgan leksik-grammatik materiallami takrorlash, talabalami mustaqil o‘qishga tayyorlash va ...
 • Alimova, Saboxat (Toshkent, 2015-04-04)
  Xozirg zamonda rivojlangan mamlakatlarda qaror topgan bozor iqtisodiyoti sivilizatsiyalashgan va sotsial yonaltirilgan iqtisodiyotidir. Sotsial yonaltirilgan bozor iqtisodiyoti avvalom bor davlat tamonidan tartibga solinadigan ...
 • Mahmudova, SH (Toshkent, 2011-01-07)
  U shbu darslikda kasbiy patologiyaning zamonaviy umumiy nazariy tomonlari bayon qilingan bo'lib, unda shuningdek. kasb kasalliklarining tasnifi, diagnostikasi, davolash va ularni oldini olishning umumiy prinsiplari ...
 • Mamadov, Yu (Toshkent, 2010-10-14)
  Darslikda klinik farmakologiyaning umumiy va xususiy savollari, aniq kasallik va sindromda bemorga dorining klinik va farmakologik tavsifidan kelib chiqib, samarali va xavfsiz dori va dorilar aralashmasini tavsiya qilish, ...
 • M.H.Hamidova, Z.Q.Boltayeva (Toshkent tibbiyot akademiyasi, 2006-03-26)
  Bu darslik mualliflarning ko‘p yillik klinik-amaliy tajriba, ilmiy va pedagogik bilimlariga asoslanib yozilgan.Bunda ko‘rish a ’zosining klinik anatomiyasi va ontogenezidan boshlab, uning fiziologik va patofiziologik ...
 • Otaboyev, Sharif (Toshkent, 2007-12-12)
  Kommunal gigiyena - aholi turar-joylari gigiyenasi bo‘lib, mazkur kitob shu haqidagi ilmiy dastur hisoblanadi. Qo'lingizdagi ushbu o ‘quv adabiyotida aholining sihat-salomatligi, uning turmush-tarziga tashqi omilning ...
 • Ulashev, I (Toshkent, 2013-10-14)
  О quv qo llanma korxona iqtisodiyoti va menejmentining barcha dolzaib masalalarini qamrab olgan b lib, unda o'tiladigan ma’ruza va amaliy mashg ulotlarda foydalanish uchun har bir mavzuga oid nazariy ma lumotlar, mashqlar, ...
 • Bozorova, L (Toshkent, 2005-02-08)
  Ma’lum-ki, kasbni egallash kasb tilini o‘rganish, shu bilan birga tushunchalar va ularni ifodalovchi; $t&npalar tizimini o'zlashtirish bilan amalga oshiriladi. Hozirgi zamon tibbiy atamashunosligi tom ma’noda keng va ...
 • I.Muhammedov E.Eshboyev, N.Zokirov, M.Zokirov (Toshkent tibbiyot akademiyasi, 2006-04-17)
  Darslikda bakteriyalar, viruslar, rikketsiyalar, spiroxetalar, xlamidiyalar, mikoplazmalar, zamburug 'lar, sodda jonivorlar va boshqa mikroorganizmlar qo'zg'atadigan kasalliklar, ularni bakteriologik, virusologik va ...
 • E .H .Eshboyev Y.M.Fayziyev (Toshkent tibbiyot akademiyasi, 2005-06-11)
  Mikrobiologiya fani egallagan soha juda keng bo'lib, uni o'quvchiga to‘liq yetkazish uchun bir necha qismga bo'lib o'rganiladi. Birinchi qismda - mikroorganizmlar morfologiyasi va fiziologiyasi,ularning tabiatda tarqalishi ...
 • Xusainov, R (Toshkent, 2014-10-03)
  Ushbu o‘quv qo‘llanma bakalavriatning 5230100-Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha), 5230200-Menejment (sohalar bo‘yicha), 5230400-Marketing (tarmoqlar bo‘yicha) ta’lim yo'nalishlari uchun mo'ljallangan boiib, unda ...
 • Salomova, F (Toshkent, 2018-03-03)
  O’quv adabiyoti tibbiy profilaktika ishi va vrach gigiyenist-epidemiolog faoliyati haqida umumiy tushuncha shakllantirish hamda kelgusida mutaxassilik fanlarini chuqur o’zlashtirishga to’g’ri yo’nalish berish uchun ...