DSpace Repository

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Мардерштейн (1935)
  Ташкентский Медицинский И нститут—дети­ще Октября. Еще очень юный, он, за свою ко­роткую 15-летнюю жизнь, из слабого, неустойчи­вого на первых шагах и скромного Медицинско­го факультета только-что ...
 • Слоним, М.И. (1939-11-22)
  История зарождения нашего Института, его организации, роста очень поучительна. Родился он в далеком, отрезанном от центра, Ташкенте, на далекой периферии, где, казалось, не было даже элементар­ной ...
 • Unknown author (1952-12-14)
  Настоящий сборник посвящается 30-летию первого в Сред­ней Азии медицинского вуза — Ташкентского медицинского института имени В. М. Молотова, образованного на базе медицинского факультета Туркестанского ...
 • Гуламов, А.Г (1954-08-17)
  2 августа 1954 года исполнилось 35 лет сущест­вования Ташкентского государственного медицинско­го института им. В. М. Молотова — первого медицин­ ского вуза в Средней Азии.Вскоре по установлении советской ...
 • Зуфаров, К.А (1970)
  Ташкентский государственный медицинский институт явля­ется детищем Великой Октябрьской социалистической рево­люции и мудрой ленинской политики нашей родной Коммуни­стической партии. Богата его история, ...
 • Unknown author (1980-08-27)
  Ташкентском у ордена Трудового Красного Знамени государственном у медицинскому институту — 60 лет. Он — детище Октября, результат воплощения в жизнь гениальной идеи В. И. Ленина и мудрой политики ...
 • DJABBAROVA, Yu.Q. (Toshkent tibbiyot akademiyasi, 2013-03-07)
  DarsliK tibbiyot oliy o'quv yurtlarida akusherlik fanini o’rganayotgan talabalar uchun mo’ljallangan. Mazkur darslixda ayollar jinsiy a’zolari anatomiyasi, homilaning rivojlanishi, ayollarda homiladorlik ...
 • Ya. N. Allayorov (Toshkent tibbiyot akademiyasi, 2017-02-15)
  O‘quv qo‘llanmada mavzularni yoritishda homiladorlik va tug‘ruqni boshqarish, chaqaloqlik davri parvarishi, akusherlik patologiyalarining oldini olish va davolashda akusherlik amaliyotida keng qo‘llaniladigan klassik usullar ...
 • Z.Z.Xakimov, T.B.Mustanov, (Toshkent, 2018)
  Allergiyaga qarshi vositalarga bag'ishlangan o'quv-uslubiy q'ollanmasi farmakologiya fani bo'yicha hozirgi vaqtda tez va sekin rivojlanuvchi allergik kasalliklar, patogenezida allergik reaksiyalar asosiy o'rin tutgan ...
 • Xo‘jayeva, Qunduz (Toshkent tibbiyot akademiyasi, 2006-05-25)
  Qo'IIanmada LOR a’zolariga, shuningdek, boshqa a ’zolar va sistemalarga oid asosiy simptomlar aks ettirilgan. Qishloq va shahar vrachlar shoxobchalari (QVSH SHVSH) umumiy amaliyot vrachining kundalik faoliyatida bilishi ...
 • G. J. Jarilkasinova (Toshkent, 2008-07-15)
  Ushbu kitob yaratilishidan asosiy maqsad talabalarga organizmdagi a ’zo va to‘qimalar faoliyatidagi fiziologik jarayonlarni to‘g‘ri talqin qilish uchun zarur boigan tashxis usullarida foydalaniladigan tibbiy asbob-uskuna ...
 • Akbarov, M.M.; Kasimov, Sh.Z.; Ismatullaev, Z.U.; Avezov, A.M.; Yusupov, M.M.; Mirzayev, U.M.; Naimov, S.N. (2018-06-01)
  To estimate the results of direct and remote observations of 153 patients with post-operative scar strictures of MBD and early imposed BDA. Materials and Methods: The treatment results of 153 patients operated in ...
 • Ahmedov, A (Toshkent, 2018-10-03)
  Ushbu darslik O'zbekiston Respublikasi 01 iy va o'rta maxsus ta’lim vazirligi hamda Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan umumiy amaliyot shifokori tayyorlash o'quv dasluri asosida yozildi. Darslik tibbiyol ...
 • Eshonov, O. Sh (Тошкент, 2010-10-12)
  Darslik „Anesteziologiya va reanimatologiya" fani bo‘yicha Oliy ta’limning 720000— ,,Sog‘liqni saqlash'1 sohasi, 5720100—„Davolash ishi" yo'nalishiga doir namunaviy dastur asosida yozilgan bo'lib, unda anesteziologiya ...
 • To'xtayev, R (Toshkent, 2007-11-23)
  Mazkur darslikda farmatsevtika instituti talabalari uchun anorganik kimyoning nazariy asoslari berilgan. Talabalarga qulay bo‘lishi maqsadida awwal kimyoning qonunlari, reaksiyalarning energetikasi, tezligi, eritmalar ...
 • Nal Ae Yoon, Juyeong Park, Joo Yeon Jeong, Nilufar Rashidova, Jinhyun Ryu, Gu Seob Roh (Korea, 2019-06)
  In many cases, obesity is associated with metabolic disorders. Recently, natural compounds that may be beneficial for improving obesity have received increasing attention. Bitter melon has received attention as a diabetes ...
 • Саноев, Зафар (Тошкент, 2019-12-12)
  Ҳозирги кунда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотларига кўра, ер юзида 300 млн га яқин аҳолида депрессия кузатилмоқда. Ривожланган мамлакатларда технологиянинг кучайиб бориши, ҳаёт даражасининг ошиб бориши ва ўзаро ...
 • Rahimbayeva, G (Toshkent, 2014-09-16)
  Ushbu darslikda umumiy nevrologiyaning asoslari shuningdek asab tizimining klinik-anatomik tuzilishi, tekshiruv usullari va turli patalogik jarayonlardagi semiotikasi hamda topik diagnostikasi to'liq bayon etilgan. Darslikni ...
 • Ayyupova, Ayyupova (Tashkent Medical Academy, 2018-01-22)
  This article summarizes our own analysis and literature data, which show the need to comply with the strategy for monitoring critical conditions, in particular obstetric hemorrhages - the need for an active response to ...
 • Olimho'jayeva, Т (Toshkent, 2005-10-10)
  Bu o‘quv qo'llanma bioanorganik va fizkolloid kimyoni o ‘rganadigan tibbiyot oliy o ‘quv yurti talabalariga yordam tariqasida tuzilgan. Qo‘llanma talabalarning amaliy mashg‘ulotlarga mustaqil tayyorlanishi uchun zarurdir.